Home
Witamy na stronie SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Aktualności PDF Drukuj Email


Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych wyłącznie pod numerami telefonów:


15 84 36 361 lub 15 84 36 362

czynna w godz. 08:00 - 15:0015 8436 343 -Poradnia Lekarza POZ

15 8436 685 - Poradnia Dermatologiczna

15 84 36 683- Poradnia Zdrowia Psychicznego

15 84 36 393 - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

15 84 36 643 - Poradnia Chirurgii Szczękowej


Życzenia wielkanocne.

Janów Lubelski, dn. 18-04-2019

 


Nowa karetka dla janowskiego szpitala.

Janów Lubelski, dn. 09-01-2019

   

Szpital powiatowy w Janowie Lubelskim zyskał nową karetkę. Ambulans został zakupiony dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski przekazał na „ten cel”  400 tys. zł. Uroczyste przekazanie czeku i kluczyków do karetki odbyło się wczoraj tj. 7 stycznia br. w szpitalnej kaplicy. Jest to już druga karetka, którą w ciągu dwóch lat otrzymał Szpitalny Odział Ratunkowy w Janowie Lubelskim. Obecnie janowski szpital dysponuje już czterema ambulansami.

W uroczystym przekazaniu karetki uczestniczył Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta oraz dyrekcja szpitala: Dyrektor Renata Ciupak, Zastępca Dyrektora Janusz Popielec, Kierownik Działu Kadr  - Stanisław Wisiński, pracownicy Oddziału Ratunkowego, jak również kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipski , który poświęcił nowy ambulans.

Zakup karetki jest bardzo potrzebny, w obecnej sytuacji finansowej szpitala – jak podkreśla Artur Pizoń – organu prowadzącego, czyli Powiat nie byłaby w stanie zakupić karetki z własnych środków.

Karetka posiada pełne wyposażenie, które wymagane jest przepisami prawa. Z nowego zakupu zadowoleni są z pewnością pracownicy SOR –u, którzy nie ukrywają, że Ambulans jest bardzo potrzebny, jednakże życzą sobie, aby tych wyjazdów było jak najmniej.  (tekst, foto: www.janowlubelski.pl)

Co nowego w szpitalu...

             

Minął kolejny rok. Czas na podsumowania i refleksje…

Poniżej przedstawiamy aktualny stopień zaawansowania  złożonych  przez SP ZZOZ wniosków oraz realizowanych inwestycji, w tym zakupowych:

1. W dniu 24 lipca 2018 roku podpisano umowę dotyczącą dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Lubelskiego zadania informatyzacji szpitala. Realizacja projektu pn.  „Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie Lubelskim” trwa, a zakończenie i końcowe rozliczenie  nastąpi w II kwartale 2019 roku. Wartość projektu ogółem to 3 152 145,82 zł (kwota po przetargu) Kwota dofinansowania – 2 663 118,69 zł

Wkład własny i koszty niekwalifikowane  zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości – 489 027,13 zł (w tym kwota  34 040,25 zł środki własnych SP ZZOZ). Aktualnie wykonaliśmy  trzeci  etap realizacji projektu, zgodnie z   harmonogramem  i umową z Wykonawcą -   Konsorcjum firm:  Simple  S.A.( lider)  i Medinet  Systemy informatyczne  Sp. z o.o. 

Została zainstalowana sieć komputerowa w całym szpitalu. Zakupiono  oprogramowanie części medycznej  obsługujące  Pracowanie RTG i TK. Zakupiono  również   oprogramowanie służące   ochronie sieci,  kopia bezpieczeństwa i oprogramowanie serwerowe. Ponadto zakupiono urządzenia  i sprzęt komputerowy   w ilości 233 szt. Obecnie rozpoczął się etap montażu i wdrożenia  (ZSI) Zintegrowanego Systemu Informatycznego,  który podzielony jest na 2 okresy:  I – obejmuje wdrożenie części medycznej,  II -  obejmuje część  szarą– administracyjną. Do dnia 31-12-2018- wydatkowano   ogółem  2 143 977,30 zł  co stanowi  68,43 % kosztów kwalifikowanych . Trwają szkolenia poszczególnych grup  pracowników szpitala w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania.

2. W dniu 11 września 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim”.Stosowną umowę z dostawcą podpisano w dniu 14 września br. Karetka została dostarczona i rozliczona. Na jej zakup Wojewoda Lubelski przyznał dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim środki w kwocie 400 000,00 zł. w formie dotacji z rezerwy. Stosowny wniosek o środki  złożył Poseł Jerzy Bielecki wraz z Poseł Gabrielą Masłowską. Karetka jest wyposażona dodatkowo w urządzenie do kompresji (automatycznie wykonujące masaż serca), krzesełko kardiologiczne, nosze i ssak elektryczny.

3. W dniu 15 października 2018 roku w Chełmie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w programie POIiŚ  w zakresie realizacji  wniosku pn: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim”. Umowę podpisywał osobiście Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla oddziału, min. kardiomonitory, defibrylatory, respirator, aparat USG, pompy infuzyjne, aparat do podgrzewania płynów, analizator parametrów krytycznych i inne wskazane we wniosku. Wniosek opiewa na łączną kwotę 496 180,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 421 753,00 zł. Udział własny (zabezpieczony przez Powiat Janowski) stanowi kwotę 74 427,00 zł. Realizacja projektu – do końca I półrocza 2019 roku.

4. W dniu 27 lipca br. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn: „Dostosowanie układu pomiarowego do rozliczeń TPA.” Inwestycja miała na celu dostosowanie naszych urządzeń pomiarowych  do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym opomiarowania zużycia energii w tzw. rozdzielczości godzinowej. Całkowity koszt w/w zadania wyniósł 54 735,00 zł,  tj.: 4 305,00 – za opracowanie stosownej dokumentacji. 50 430,00 zł. - za wykonanie zadania. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych szpitala. Dzięki jego realizacji SPZZOZ przystąpił do wspólnego z powiatem i gminami przetargu na dostawy energii na dwa najbliższe lata, na zdecydowanie korzystniejszych warunkach niż gdyby taki przetarg ogłoszono samodzielnie.

5. W dniu 3 września br. ogłoszono przetarg pn. „Wykonanie adaptacji  budynku kuchni na potrzeby administracyjno – biurowe” realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku szpitala z przeznaczeniem na dostosowanie budynku po byłej kuchni na potrzeby administracji szpitala” Inwestycja ma na celu przeniesienie służb administracyjnych szpitala w inną lokalizację, co w konsekwencji ma doprowadzić do przywrócenia funkcjonalności pomieszczeń pierwotnie użytkowanych jako specjalistyczne poradnie przyszpitalne. Na ten cel Powiat Janowski zabezpieczył pulę środków w kwocie 350 000,00 zł. w budżecie własnym. W postępowaniu przetargowym w dniu 19 września br. wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przekraczała kwotę szacowana na realizację zadania,  w związku z tym przetarg unieważniono. Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 5 grudnia 2018 roku.

6. W dniu 20 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podpisaliśmy umowę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala” złożonego w ramach konkursu w  RPO Województwa Lubelskiego. Umowa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego oraz wymiany agregatu prądotwórczego w szpitalu. Wartość projektu ogółem to 6 870 506,70 zł Kwota dofinansowania z UE 4 584 689,12 zł Pozostałą kwotę  2 285 817,58 zł zabezpiecza Powiat Janowski. Projekt ma na celu podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Janowskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 228 szt. sprzętu, m.in. aparaty USG, aparat RTG, stoły operacyjne, stoły zabiegowe, kardiomonitory, respiratory oraz inny niezbędny sprzęt stanowiący wyposażenie oddziałów, poradni, sterylizatornii, bloku operacyjnego, pracowni RTG. Rozpoczęto procedury związane z opisem przedmiotu zamówienia. Realizacja i rozliczenie projektu mają nastąpić w latach 2019 -2020.

7. We wrześniu bieżącego roku dostaliśmy informację z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o przyznaniu dla naszego szpitala sprzętów i urządzeń służących pomocy dzieciom. W bieżącym roku WOŚP przekazała szpitalowi bilirubinomierz, 2 aparaty KTG z funkcją monitorowania akcji serca bliźniąt, mierzenia ciśnienia, temperatury i akcji serca  pacjentki, 2 detektory tętna płodu, 2 lampy do fototerapii na statywie. Aktualnie czekamy na realizację deklaracji ze strony Fundacji i przekazanie: inkubatora, kardiomonitora, pulsoksymetru, wagi elektronicznej, 4 pomp strzykawkowych, tzw. ciepłego gniazdka oraz foteli do karmienia niemowląt.

8. W zakresie realizacji zadania pn „Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń SP ZZOZ w Janowie Lubelskim do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”, tj. dostosowania szpitala do wymogów sanitarno–epidemiologicznych oraz do wymogów ochrony przeciwpożarowej. W roku bieżącym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiarowej i kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 43 000,00 zł. Planowany termin dostarczenia dokumentacji – styczeń 2019r.


W  2018 roku  w ramach dostosowania szpitala zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonanie śluzy umywalkowej przed wejściem na trakt porodowy

Koszt materiału: 1 523,38 zł.

2. Malowanie łazienek i kuchenki oddziałowej w Oddziale Dziecięcym

Koszt materiału: 726,16 zł.

3.Wykonanie oznaczenia miejsca lądowania i startu śmigłowców LPR

Koszt materiału: 197,75 zł.

4. Remont sali resuscytacyjno – zabiegowej w SOR

Koszt materiału: 5 907,05 zł

Koszt wykonania: 9 840,00 zł.

5. Malowanie pomieszczeń poradni dermatologicznej i reumatologicznej

Koszt materiału: 455,60 zł.

6. Zakup i montaż klimatyzatora w Centralnej Sterylizatornii

Koszt całkowity: 4 535,99 zł.

7. Zakup i montaż klimatyzatora w Laboratorium

Koszt całkowity: 3 800,00 zł.

8. Wymiana poszycia dachu na budynku prosektorium i budynku hydrofornii

Koszt całkowity:   6 573,75 zł - materiał, 8 168,43 zł – usługa

9. Remont pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego

Koszt materiału na koniec grudnia: 219,58 zł.

10. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego  oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych

Koszt materiału: 1 785,64 zł.

11. Remont brudownika i magazynu sprzętu medycznego w SOR

Koszt materiału:  5 907,05 zł.

Zadania powyższe realizowano stopniowo, wg kolejności określonej w stosownych zaleceniach pokontrolnych służb i inspekcji. Łącznie w zadaniu  w ramach programu dostosowawczego oraz w zaleceń pokontrolnych  wydatkowano w 2018 roku kwotę: 49 640,38 zł Dzięki darowiźnie Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski  w kwocie 10 000, 00 zł  zabezpieczono przed okresem jesienno – zimowym dachy dwóch pawilonów  szpitalnych  - pokryto dach nad oddziałem rehabilitacji oraz dach nad działem fizjoterapii. Niezbędnych napraw dokonali pracownicy szpitalnej grupy remontowej. Zrealizowano remont 2 pomieszczeń w oddziale chirurgii, gdzie wyodrębniono dodatkowe pomieszczenie magazynowe. Ponadto dzięki darowiźnie BLACK RED WHITE w Biłgoraju, wymieniono meble w kilku pomieszczeniach oddziału chirurgii, na łączną kwotę 8 557,11 zł.

 

 W dniu 5 grudnia 2018 roku podpisaliśmy kolejną umowę darowizny.  Caterpillar Poland Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim przekazał na rzecz szpitala kwotę 50 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup opisowej stacji lekarskiej do pracowni RTG.  Stację zakupiono. Aktualnie stacja w trakcie montażu i instalacji nowego oprogramowania. W bieżącym roku, zgodnie z koncepcją stałego rozwoju usług medycznych świadczonych w szpitalu, pozyskano/ zakupiono następujące sprzęty medyczne:

Dzięki dotacjom Gminy Janów Lubelski dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii zakupiono :

-  2 zestawy  pomp infuzyjnych (w zestawie -5 pomp + stojak)

-  urządzenie do dezynfekcji

-  zestaw 3 pomp infuzyjnych ze stacją dokującą.

Dotacje opiewają na łączną kwotę 75 117,47zł.

Szpital ze środków w własnych  dołożył kwotę  2 256,97 zł.

Darowizny od firmy Full-med :

- łóżko do transportu pacjenta w pozycji leżącej dla Oddziału Wewnętrznego na kwotę  3 927,01 zł.

- taborety zabiegowe na Blok Operacyjny na kwotę 522,88 zł.

- detektor tętna płodu dla Poradni K na kwotę 442,04 zł.

- narzędzia na OGPN na kwotę 1 664,08 zł.

Darowizna od firmy Zarys International Group w Zabrzu w postaci regałów na Blok Operacyjny na kwotę 1 377,60 zł.

Ze środków własnych szpitala zakupiono:

- Aparat USG EZONO dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii za kwotę 51 000,00 zł

- płyty obrazowe oraz kasety do aparatu RTG za kwotę 11 471,22 zł

- Kapnometr do karetki Zespołów Ratownictwa Medycznego za kwotę 11 556,00 zł

- Narzędzia do Pracowni Endoskopowej za kwotę 10 514,88 zł

- Źródło światła na Blok Operacyjny za kwotę 18 000,00 zł

- 2 szt. optyki artroskopowej na Blok Operacyjny za kwotę 7 128,00 zł.

- podgrzewacz płynów infuzyjnych do Sali cięć cesarskich za kwotę 1 400,00 zł.

- przyłóżkowy aparat RTG na potrzeby SOR za kwotę 35 856,00 zł.

Łącznie na sprzęty zakupione ze środków własnych wydatkowano kwotę : 95 926,10 zł.

Ponadto na bieżąco realizowano bardzo kosztowne naprawy sprzętów medycznych i innych urządzeń szpitalnych oraz ich przeglądy. Na koniec listopada 2018 2018 roku koszt tego zadania opiewał na kwoty:

Sprzęt medyczny – 237 996,53 zł

Sprzęt pozostały -     88 938,47 zł

Bieżące koszty funkcjonowania szpitala  są bardzo wysokie, pomimo to udaje się nam w miarę regularnie dokonywać odnowienia sprzętów medycznych, modernizować i remontować poszczególne komórki szpitalne.

Za pomoc w tym zakresie serdecznie dziękujemy

– Pracownicy i Dyrekcja SP ZZOZ w Janowie Lubelskim-


Praca dla lekarzy

             

             SPZZOZ w Janowie Lubelskim zatrudni lekarzy radiologów do pracy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Więcej informacji pod nr tel. 158436 614
Życzenia z okazji Święta Patrona Pracowników Służby Zdrowia.

Janów Lubelski, dn. 18-10-2018

     Z okazji święta Patrona Pracowników Służby Zdrowia - Świętego Łukasza pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz podziękowania za trudną codzienną pracę. Dziękujemy wszystkim pracownikom SP ZZOZ w Janowie Lubelskim – lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, technikom RTG, rehabilitantom, terapeutom, psychologom, logopedom, rejestratorkom, sekretarkom medycznym, kapelanowi szpitalnemu, pracownikom administracji, pracownikom gospodarczym, salowym oraz wszystkim nie wymienionym, którzy służą pomocą w każdym miejscu i w każdym czasie.                
Dziękujemy za profesjonalizm w działaniu, czas poświęcony choremu, życzliwą rozmowę czy też najzwyklejsze okazanie szacunku i cierpliwości. Wszystkim pracownikom życzymy, aby nie zabrakło sił, cierpliwości i uśmiechu w codziennej pracy oraz wszelkiej satysfakcji w życiu osobistym.

Dyrekcja SP ZZOZ w Janowie LubelskimDofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla naszego SOR.

Janów Lubelski, dn. 16-10-2018

    W dniu 15 października 2018 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim”.

    Projekt będzie realizowany w montażu finansowym: z  dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 421 753,00 zł oraz z udziałem środków powiatu janowskiego zabezpieczonych przez Radę Powiatu w Janowie Lubelskim w wysokości 74 427,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 496 180,00 zł.

Umowę podpisywał Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz p.o. Dyrektora SP ZZOZ w Janowie Lubelskim Renata Ciupak.

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny dla oddziału:
2 kardiomonitory, 2 defibrylatory respirator, aparat USG, 15 pomp infuzyjnych, aparat do podgrzewania płynów, analizator parametrów krytycznych, pulsoksymetr, kapnograf, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do trudnej intubacji, 4 podstawowe zestawy do intubacji i wentylacji.

    Dzięki realizacji projektu  nastąpi znacząca poprawa szybkości i skuteczności czynności  ratunkowych  w stosunku do pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia, korzystających z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


Ministerstwo Zdrowia wspiera SOR i kształcenie lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Janów Lubelski, dn. 15-10-2018


     Ministerstwo Zdrowia przekaże prawie 14 mln złotych na Szpitalne Oddziały Ratunkowe, na stypendia dla pielęgniarek i położnych oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy w województwie lubelskim. W delegaturze urzędu wojewódzkiego w Chełmie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podpisał dziś kolejne umowy z beneficjentami z tego województwa. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie w ramach inicjatywy „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” i „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które wymagają specjalnego, dostosowanego sprzętu. Dziś zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nowa aparatura medyczna o łącznej wartości prawie 800 tys. zł trafi do:

 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Stypendia dla pielęgniarek

Dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie otrzymała dofinansowanie na 4,5 mln złotych. Projekt „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” powstał w odpowiedzi na zapewnienia skutecznej wymiany pokoleniowej w zawodzie pielęgniarek.

Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia – 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie - absolwenci wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

 • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii
 • programy profilaktyczne
 • infrastrukturę pracowni diagnostycznych
 • programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych
 • kształcenie kadr medycznych
 • dzienne domy opieki medycznej
 • centra symulacji medycznej
 • działania projakościowe.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie lubelskim podpisano 24 umowy o wartości 186,1 mln zł na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych ze środków POIiŚ oraz 20 umów o wartości ponad 54 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.
Informatyzacja szpitala

Janów Lubelski, dn. 08-08-2018
      Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 24 lipca 2018 roku Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt "Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim" Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17 Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020 . Projekt po ocenie merytorycznej uzyskał 100 % punktów.

      Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończenie przewiduje się na II kw. 2019 roku. Obecnie opracowano dokumentację przetargową i zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wartość projektu ogółem to 3 239 610,90 zł Kwota dofinansowania – 2 768 829,01 zł - tj 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny i koszty niekwalifikowane zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości – 454 576, 64 zł tj. 13,96%, pozostałe środki w wysokości 34 040,25 zł tj. 1,04% - pochodzą ze środków własnych SPZZOZ.

      Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego i sprzętu oraz urządzeń komputerowych łącznie 233 szt., a także instalacja sieci komputerowej w pomieszczeniach szpitala.

      Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w służbie zdrowia w powiecie janowskim. Cel szczegółowy projektu: - rozwój informatyzacji i wdrożenie w SPZZOZ w Janowie Lubelskim elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości w zakresie zdrowia, tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-powiadomienia, e-formularze, e-kontrahent, e-rozliczenia; - Zautomatyzowanie wewnętrznych procesów biznesowych SPZZOZ w Janowie Lubelskim związanych z: rejestracją i obsługą pacjentów, rozliczaniem i raportowaniem na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne z działalności operacyjnej/medycznej SPZZOZ oraz obiegiem dokumentacji medycznej i administracyjnej.

     Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania podstrony projektu na której będziemy zamieszczać informacje związane z realizacją i postępem prac wdrożeniowych. Osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu Dyrekcja SPZZOZ w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania, pacjentów zaprasza do korzystania z usług medycznych Szpitala.Praca dla lekarzy

             

             SPZZOZ w Janowie Lubelskim zatrudni lekarzy na dyżury w  Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego, w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej oraz lekarzy radiologów do pracy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Więcej informacji pod nr tel. 158436 614


    Nocna i Świąteczna opieka lekarska


     Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dotyczy zabezpieczenia pacjentów POZ w dni świąteczne/ wolne od pracy oraz w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ pacjent może skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

• gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu

• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

• nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

    W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia powinny być udzielone w poradni POZ od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18. W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia o niezdolności do pracy, kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Wyjazdy lekarza i pielęgniarki nocnej opieki zdrowotnej do miejsca pobytu pacjenta realizowane są samochodem SP ZZOZ. W przypadku wystąpienia stanu nagłego w miejscu udzielenia świadczenia (w domu) lekarz lub pielęgniarka wzywa ZRM i zapewnia opiekę pacjentowi do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Lekarz Dyżurujący w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej lekarz udziela porad:

• w warunkach ambulatoryjnych

• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

• telefonicznie - zgodnie z wymogami NFZ rozmowy są rejestrowane.

Pielęgniarka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

• wykonuje zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w nocnej i świątecznej opiece

zdrowotnej oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia w gabinecie zabiegowym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta

    Świadczenia w stanach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, w przypadku urazu lub konieczności wykonania specjalistycznej diagnostyki lub np. wdrożenia leczenia dożylnego powinny być udzielane w SOR. Do leczenia w SOR kwalifikują stany nagłe wymagające np. opatrzenia ran, oparzeń i urazów, unieruchomienia kręgosłupa i złamania kończyny, nastawienia zwichniętego stawu, usunięcia ciała obcego, tamponady jamy nosowe , zapewnienia i utrzymanie drożności dróg oddechowych, wspomaganie i kontrola oddechu sztucznego metodami ręcznymi i z zastosowaniem respiratorów, podtrzymanie funkcji życiowych chorego z urazem, elektroterapia serca, wstępne leczenie ostrych zatruć, leczenie bólu, cewnikowanie pęcherza moczowego, ostre zagrożenia ginekologiczno-położnicze i nefrologiczne.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W JANOWIE LUBELSKIM FUNKCJONUJE W SPZZOZ W JANOWIE LUBELSKIM NIEPRZERWANIE OD 2004 ROKU.Uwaga oszuści!


              W związku z sygnałami o działających na terenie powiatu janowskiego osobach, które przedstawiając się jako pracownicy fundacji, zbierają pieniądze na potrzeby małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Janowskiego Szpitala, Dyrekcja SPZZOZ informuje, że nie ma z tymi zbiórkami nic wspólnego. Prosimy o zachowanie ostrożności.Dodano: 08.05.2017r.

Podziękowania


Dyrekcja i pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim składają serdeczne podziękowania:

Pani Grażynie Łysiak – Prezesowi Zarządu Fundacji Inicjatyw Lokalnych

Panu Andrzejowi Łacko – właścicielowi firmy Usługi Remontowo – Budowlane A. Łacko w Janowie Lubelskim,

 którzy w miesiącu kwietniu bieżącego roku realizowali w siedzibie szpitala powiatowego szkolenie praktyczne „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym” w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

W ramach zajęć praktycznych wyremontowano część oddziału psychiatrycznego i wewnętrznego (wyłożenie terakoty, malowanie pomieszczeń, przeglądy i konserwacje łóżek szpitalnych, stojaków do kroplówek, szafek itp.)

Dziękujemy za zaangażowanie w potrzeby lokalnej społeczności.Dodano: 05.04.2017r.

PORADNIA LEKARZA POZ


PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego 149 (parter budynku głównego szpitala) serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Janowskiego do składania deklaracji wyboru lekarza POZ i zapisów do:

 

lek. med. ELŻBIETA SERAFIN – FLIS

 

lek. med. ANDRZEJ KAMIŃSKI.

 

Lekarze POZ to wieloletni pracownicy janowskiego szpitala o specjalnościach,odpowiednio: specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii oraz specjalista chorób wewnętrznych.

Wyboru lekarza dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji (dostępnej w siedzibie podmiotu) w godzinach od 8.00 do15.00 od poniedziałku do piątku. Wszelkie informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 15 843 63 43

Atuty szpitalnej poradni POZ :

 * miła, kompleksowa, profesjonalna obsługa pacjenta,

* całodobowa dostępność do badań laboratoryjnych
(w tym specjalistycznych),

* całodobowa dostępność działu diagnostyki obrazowej (RTG),

* zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w tej samej siedzibie,

* szeroki wachlarz możliwości konsultacji specjalistycznych w miejscu udzielania świadczeń (poradnie specjalistyczne: urologiczna, dermatologiczna, gruźlicy
 i chorób płuc, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, okulistyczna,  kardiologiczna z możliwością badań Holter,  endokrynologiczna, otolaryngologiczna,  chirurgii stomatologicznej, chirurgii twarzowo - szczękowej,  zdrowia psychicznego dla dorosłych, gastroenterologiczna,  reumatologiczna, poradnia ginekologiczno – położnicza, neonatologiczna, poradnia medycyny pracy, poradnia leczenia uzależnień oraz fizjoterapia),

* pracownie badań specjalistycznych: endoskopia, tomograf komputerowy, bronchoskopia, spirometria, EEG, EKG, USG,

* możliwość bezpośredniego przekierowania pacjenta do odpowiedniego oddziału szpitalnego.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i pracownicy Poradni POZDodano: 05.04.2017r.

ZMIANY W ZASADACH FUNKCJONOWANIA PARKINGÓW PŁATNYCH PRZY SZPITALU POWIATOWYM


Z dniem 1 kwietnia 2017 roku Dyrekcja SP SP ZZOZ w Janowie Lubelskim wprowadziła nowy regulamin funkcjonowania całodobowego parkingu płatnego niestrzeżonego na terenie posesji szpitala

Poniżej przedstawiamy skróconą wersję regulaminu:

 • Teren parkingu stanowi integralną część Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim (dalej również jako: SP ZZOZ). Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.

 • Parking ma status niestrzeżonego parkingu płatnego. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) i pobierana jest za wjazd pojazdu na parking (bez limitu czasowego).

 • Przy wjazdach wielokrotnych w ciągu dnia, dowodem uiszczenia opłaty jest paragon fiskalny z pierwszego opłaconego wjazdu na posesję w danym dniu. Parking jest czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia, z tym że parkowanie odpłatne odbywa się w godz. od 7.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 10.00 do godz. 16.00 w soboty, niedziele i święta.

 • W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.

 • SP ZZOZ nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi. Wjeżdżając na teren SP ZZOZ przy ul. Zamoyskiego 149 należy obowiązkowo zatrzymać się przy pracowniku obsługi parkingu, uiścić opłatę lub podać uzasadnioną przyczynę zwolnienia z opłaty.

 • Opłat za wjazd i parkowanie na terenie szpitala nie ponoszą:

 1. pojazdy uprzywilejowane,

 2. pracownicy SP ZZOZ (na podstawie indywidualnych kart parkingowych),

 3. dostawcy, zaopatrzenie, firmy cateringowe, firmy świadczące usługi na rzecz szpitala lub z nim współpracujące,

 4. pracownicy firm wynajmujących lokale użytkowe lub teren od SP ZZOZ,

 5. osoby posiadające imienną kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 6. samochody służbowe organizacji i instytucji,

 7. honorowi dawcy krwi,

 8. zasłużeni dawcy przeszczepu,

 9. kombatanci na podstawie legitymacji,

 10. goście zaproszeni przez Dyrekcję,

 11. pojazdy osób dializowanych,

 12. pojazdy przewożące osoby w stanach poważnego zagrożenia życia lub zdrowia.

 • Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone SP ZZOZ lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.


Dodano: 27.02.2017r.

Poradnia Medycyny Pracy SP ZZOZ w Janowie Lubelskim zaprasza do skorzystania z atrakcyjnej oferty dla pracodawcówPoradnia mieści się w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 149 (I piętro w byłym hotelu pielęgniarek).

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 (osobista lub telefoniczna pod nr 15 8436346).

Wszystkie badania zlecone przez Poradnię są wykonywane w kompleksie szpitala powiatowego (laboratorium, rtg, konsultacje specjalistyczne), a procedury ich wykonywania zostały maksymalnie skrócone (konsultacje w poradniach specjalistycznych odbywają się poza kolejnością). Po wykonaniu zleconych badań – pracownik otrzymuje stosowne orzeczenie lekarza medycyny pracy. Mając na względzie prawidłowe zabezpieczenie zadań pracodawcy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dajemy gwarancję rzetelnych, kompleksowych, wysokiej jakości badań pracowniczych.

Cena – atrakcyjna na lokalnym rynku.

Kontakt w sprawie zawarcia stosownej umowy - Sekretariat SP ZZOZ (tel. 15 8436600 lub 15 8436602).

Zapraszamy do współpracy.


Dodano: 20.02.2017r.

Zatrudnimy lekarzy


SPZZOZ w Janowie Lubelskim zatrudni lekarzy na dyżury kontraktowe w:

- Oddziale Chirurgii Ogólnej, 

- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- Zespole Specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego.


Więcej informacji pod nr tel. 158436 614.


Dodano: 09.02.2017r.

Nowa świetlica na oddziale dziecięcym dzięki firmie "FORTACO"


Pragniemy serdecznie podziękować w imieniu pracowników Oddziału Dziecięcego i naszych małych pacjentów za gruntowne wyremontowanie i całkowite wyposażenie świetlicy w oddziale dziecięcym. Nowa świetlica pozwoli umilić dzieciom czas przebywania w szpitalu i chociaż na chwilę zapomnieć o swojej chorobie. Szczególny szacunek budzi fakt, że całość przedsięwzięcia była z inicjatywy pracowników „Fortaco”, a nie na naszą prośbę. DZIĘKUJEMY!

Od lewej: Dyrektor SPZZ OZ w Janowie Lubelskim – Renata Ciupak, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego – Grażyna Nizioł, Zastępca Dyrektora –  lek. med. Janusz Popielec, Kierownik Oddziału Dziecięcego – lek. med. Gabriela Borowska, lek. rezydent – Agata Rząd.


Dodano: 05.01.2017r.

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim z siedzibą 23-300 Janów Lubelski, ul. J.Zamoyskiego nr 149, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1638)

ogłasza konkursy oraz zaprasza do składania ofert na:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w:

-Oddziale Chirurgii Ogólnej,

-Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałami Neurologii i Pulmunologii z jednoczesnym zapewnieniem opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji,

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów:

-Oddziału Chirurgii Ogólnej,

-Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałami Neurologii i Pulmunologii .

więcej informacji- pobierz

Szczegółowe warunki konkursu i formularz oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w następujących oddziałach:

1.Oddziale Chirurgii Ogólnej,

2.Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałami Neurologii i Pulmunologii  z jednoczesnym zapewnieniem opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji-
pobierz 

Szczegółowe warunki konkursu i formularz oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów:

1.Oddziału Chirurgii Ogólnej,

2.Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałami Neurologii i Pulmunologii-
pobierzDodano:25.10.2016r.

Bezpłatne leki 75+


Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

- wiek – ukończony 75. rok życia,

- recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”

- wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S. Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.


Dla kogo bezpłatne leki?


Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).


Jakie leki są bezpłatne?


Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.


Kto może wypisać receptę?


- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

- Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,

- Lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny.


Dodano:24.10.2016r.

Mitingi AA

Poradnia Leczenia Uzależnień informuje o Mitingu AA- "Nowa Droga". Spotkania odbywają się przy ul. Szewskiej 1 w soboty o godz. 18


Dodano:17.05.2016r.

Praca dla lekarzy radiologów

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym szpitalem lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.
Warunki wynagrodzenia i czas pracy do uzgodnienia z Dyrekcją szpitala. Priorytetem jest zatrudnienie etatowe, ale i inne formy zatrudnienia również mile widziane.
W razie zainteresowania prosimy o pilny kontakt.


Dodano:17.03.2016r.

Mieszkańcy powiatu wzięli sobie swoje zdrowie do serca


 

Jeszcze tylko do końca kwietnia Powiat Janowski przy udziale szpitala w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt. „Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowany ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa.

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia w powiecie janowskim wśród osób w wieku 35-64 lata. Przebadano w kierunku tych chorób ponad 4000 mieszkańców powiatu z powyższej grupy wiekowej.

Pełny artykuł- kliknij


Dodano:07.01.2016r.


Starosta Janowski Pan Grzegorz Pyrzyna zaprasza mieszkańców Gminy Janów Lubelski i pozostałych Gmin powiatu, będących w wieku 35 – 64 lata na bezpłatne badania, m.in. EKG, wskaźnika BMI, poziomu glukozy i cholesterolu (nie trzeba być na czczo). W przypadku złych wyników pacjenci dostaną skierowania na bezpłatne wizyty lekarskie i dalsze badania.

Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na dodatkowe dni przyjęć Mobilnego Punktu Porad w Janowie Lubelskim.

Badania będą odbywać się w dniach:

12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 stycznia 2016 r.

02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 lutego 2016 r.

01, 02, 03, 08, 09, 10 marca 2016 r.

Mobilny Punkt Porad będzie znajdował się w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II nr 3. Punkt będzie czynny w godzinach od 11.30 do 17.30.

Proszę wziąć ze sobą dowód osobisty.

Badania finansowane są w ramach projektu pt. „Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” dofinansowanego z funduszy norweskich - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i z budżetu państwa.Dodano:14.12.2015r.

Dyrekcja SPZZOZ w Janowie informuje wszystkich pacjentów, iż dzień 24 grudzień 2015 r. (Wigilia) jest dla pracowników szpitala ustalony jako dodatkowy dzień wolny od pracy.
W związku z powyższym informujemy, iż w w/w dniu nieczynne będą wszystkie Poradnie Specjalistyczne i działy administracyjne, natomiast oddziały szpitalne i zakłady diagnostyczne będą pełniły dyżury jak w dni świąteczne.

W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA ŚWIADCZENIA BĘDĄ UDZIELANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z IZBĄ PRZYJĘĆ.Dodano:04.09.2015r.

Harmonogram pracy Mobilnego Punktu Przyjęć w ramach projektu "Weź sobie zdrowie do serca".

Do pobrania- Harmonogram


Dodano:16.06.2015r.

"Weź sobie zdrowie do serca"-

to program, który ma na celu zmniejszenie zachorowalno ścina choroby związane ze stylem życia tj. choroby układu krążenia w powiecie janowskim poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych oraz diagnostycznych wśród mieszkańców powiatu janowskiego w wieku 35-64 lata. Program prowadzony jest także w kierunku zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia.

BENEFICJENT PROGRAMU:

Beneficjentem Programu jest Powiat Janowski, którego projekt znalazł się w gronie projektów skierowanych do realizacji w ramach programu PL13 „Ograniczenie Społecznych Nierówności w Zdrowiu” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i budżetu państwa. Realizatorem usług medycznych w Programie na mocy porozumienia z Powiatem Janowskim jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. Program będzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r.

Udział w programie jest bezpłatny. Kwalifikacja osób dokonywana będzie na podstawie oświadczeń osób zgłaszających dobrowolną chęć uczestnictwa w programie. Kryterium udziału jest zamieszkanie na terenie powiatu janowskiego oraz wiek zgodny z wyodrębnioną grupą docelową, tj. 35-64 lata.


Więcej informacji na stronie www.zdrowiedoserca.pl


Dodano:15.04.2015r.

Ogłoszenie o sprzedaży masztu
Więcej informacji w zakładce w lewym menu "Sprzedaż/Dzierżawa".


Dodano:18.03.2015r.

Dla lekarzy! Ogłoszenie o konkursach ofert.
Formularze ofert do pobrania w zakładce w górnym menu "Ogłoszenia o konkursach ofert na 2015".


Dodano:26.02.2015r.

UWAGA! Zmiana numeracji telefonicznej w naszym szpitalu.
Od dziś można zestawić połączenie z daną komórką organizacyjną szpitala bespośrednio, czyli bez konieczności czekania na zgłoszenie operatora oraz bez wybierania tonowo numeru wewnętrznego. Wykaz nowych telefonów w zakładce "Telefony".


SPZZOZ w Janowie Lubelskim z certyfikatem akredytacyjnym!Oferta pracy dla lekarza

    SPZZOZ w Janowie Lubelskim pilnie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie otolarygologii do pracy w Poradni Otolaryngologicznej. Więcej informacji pod nr telefonu: 15 8724 611, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (dodano:19.12.2014)


Startuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci

    W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nowopowstały Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci SP ZZOZ w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 77 obejmuje od 01.07.2014r opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną z zaburzeniami wieku rozwojowego w wieku od 0 do 18 roku życia, a w indywidualnych przypadkach do 25 roku życia.
Stosowane w Ośrodku metody pracy wspomagają rozwój dzieci i młodzieży, dając szanse usprawnienia ruchowego, poznawczego i emocjonalnego. W zespole terapeutycznym oprócz lekarza specjalisty ortopedy traumatologa, oraz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej pracują mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr logopedii, mgr pedagogiki specjalnej.

więcej->


Bezpłatne komputery dla niepełnosprawnych

    Jesteś osobą niepełnosprawną? Możesz otrzymać bezpłatnie komputer i internet na okres 6 lat. Kliknij po szczegóły.


Szpital z certyfikatem "Szpitala Promującego Prawa Pacjenta"

     Wykonywanie zawodu medycznego wymaga nie tylko doświadczenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ale również znajomości reguł obowiązującego prawa medycznego. Zmieniające się przepisy prawa i orzecznictwo sądowe oraz wzrost świadomości prawnej społeczeństwa polskiego przekłada się na wzrastającą ilość konfliktów między pacjentami a personelem medycznym, wzrastającą ilość skarg na personel medyczny oraz wzrastającą ilość pozwów i roszczeń w stosunku do szpitala jak i personelu medycznego.

W związku z tym Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej we współpracy z Fundacją Ius Medicinae realizuje szkolenia dla pracowników szpitali z zakresu praw pacjenta i odpowiedzialności cywilnoprawnej w ramach projektu „Szpital Promujący Prawa Pacjenta”. Po zakończeniu cyklu takich szkoleń Instytut przyznał naszemu spitalowi certyfikat „Szpitala Promującego Prawa Pacjenta”. Ponadto szpital został umieszczony na liście certyfikowanych szpitali znajdującej się w serwisie dla pacjentów www.prawapacjenta.eu.


Zmiana organizacji ruchu

     Informujemy, że w związku z remontem drogi dojazdowej do szpitala, od 7 do 19 maja bieżącego roku, nastąpi zmiana w organizacji dojazdu do szpitala, w tym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Główny wjazd będzie udostępniony od ul. Zamoyskiego, ok. 150 m dalej od obecnego, w kierunku trasy na Biłgoraj.
    Osoby udające się do szpitala proszone są o kierowanie się zgodnie z tablicami informacyjnymi i oznaczeniami dojazdu.


Nowoczesny sprzęt dla noworodków

     Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości ponad 130 tys. zł trafił do naszego szpitala na oddział noworodkowy. Wśród urządzeń medycznych, podarowanych w tym roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, znalazł się inkubator zamknięty - urządzenie do intensywnej opieki noworodków i wcześniaków oraz stanowisko resuscytacyjne z respiratorem.
     Oprócz tego, oddział noworodkowy wzbogacił się o 2 egzemplarze pulsoksymetrów do pomiaru akcji serca i poziomu tlenu we krwi oraz o bilirubinometr do pomiaru bilirubiny przy żółtaczce (bez pobierania krwi do badań laboratoryjnych). Do tego, dodano jeszcze wagę noworodkową i nowoczesną lampę do fototerapii w leczeniu żółtaczki (dzięki temu nie wykonuje się już wymiennych transfuzji krwi).


Informacja dla pacjentów

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

  

    Zapraszamy do odwiedzenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w niedzielę 6 kwietnia w godzinach 13.00-16.00, który mieści się na ulicy Zamoyskiego 77. Ośrodek nadzorowany jest przez pracowników naszego szpitala. Bogato wyposażony w specjalistyczny sprzęt, świadczy usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
Tutaj również będzie można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób wspomóc rozwój ruchowy dziecka i jakie wybrać metody pracy w domu.

Serdecznie zapraszamy!


Informacja dla lekarzy

            W zakładce w górnym menu- "Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014"- zamieszczone zostały nowe ogłoszenia o konkursach na 2014r.


Uwaga!
Zmiana numerów telefonów! Aby zestawić połączenie do szpitala, należy wybrać prefiks: 15 8436......, a następnie interesujący nas numer trzycyfrowy wewnętrzny szpitala -(wykaz nr wewnętrznych w zakładce "Telefony").
Ponadto informujemy, że w trosce o jakość i bezpieczeństwo rozmowy mogą być nagrywane.


Informacja dla pacjentów

            W zakładce w górnym menu- "Do pobrania"- zamieszczono informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim


Informacja dla lekarzy

            W zakładce w górnym menu- "Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014"- zamieszczać będziemy ogłoszenia na konkursy ofert na 2014r.


Informacja dla pacjentów

             Oddział Chirurgii SPZZOZ w Janowie Lubelskim informuje o poszerzeniu zakresu swoich usług, organizując w ramach Poradni Chirurgicznej, poradnictwo dla pacjentów ze stomią. W trosce o jakość życia pacjentów z wyłonioną stopią, udzielane będą porady dotyczące pielęgnacji stomii, sprzętu do zaopatrzenia stomii oraz zaleceń dietetycznych. Każdy pacjent ze stopią powinien pozostawać w stałym kontakcie z poradnią dotyczy to zwłaszcza tych osób, które nie mogę odnaleźć się w nowej często bardzo trudnej dla nich sytuacji życiowej.

Pielęgniarka posiadająca odpowiednie kwalifikacje udzieli odpowiedzi na nurtujące i trudne dla pacjenta pytania oraz pomoże w psychologicznych aspektach życia ze stopią.

Jednocześnie informuje, iż od miesiąc września w ramach oddziału chirurgii przy współudziale chirurga naczyniowego p. dr Grzegorza Borka realizowany jest kontrakt z zakresu Chirurgii naczyń.


Informacja dla pacjentówInformacja dla pacjentów

Informuję, że od 7 listopada 2013 r. nastąpiła zmiana lokalizacji miejsca udzielania świadczeń:

 • Rejestracja do lekarza rodzinnego i gabinet lekarza rodzinnego znajdują się w budynku głównym szpitala ( w pobliżu laboratorium)  tel. 15/8724- 611 wew. 343
 • Rejestracja do poradni reumatologicznej i gabinet lekarza znajdują się w pawilonie medycznym szpitala (w miejscu  POZ ) tel. 15/8724- 611 wew. 685

Świadczenia w w/w  zakresach udzielane są zgodnie z dotychczas obowiązującym  harmonogramem.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

lek.med. Janusz Popielec

SP ZZOZ w Janowie Lubelskim


Informacja dla pacjentów i interesantów

Od dnia 24.10.2013 Dział administracji został przeniesiony z pierwszego piętra na parter SPZZOZ w Janowie Lubelskim- na miejsce, które zajmował do tej pory oddział gastrologii ( obok rejestracji głównej). Numery telefonów pozostają bez zmian.


Dodano:23.05.2013r.


DLA LEKARZY: W zakładce "Ogłoszenia o konkursach ofert na 2013 r." dodano nowe ogłoszenia o konkursach w następujących zakresach:

-pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej,


Dodano:05.04.2013r.


W zakładce "ABC pacjenta" dodano przydatne informacje dotyczące obowiązujących zasad udostępniania dokumentacji medycznej w SPZZOZ w Janowie Lubelskim.


Dodano:07.03.2013r.


UWAGA! Informujemy o zmianie numerów telefonów do następujących komórek szpitala:

- Rejestracja POZ / Poradnia Dermatologiczna- 685

- Gabinet Lekarza Poradnia POZ- 684

- Gabinet Lekarza Poradnia Dermatologiczna- 686

- Rejestracja Poradnia Zdrowia Psychicznego- 683

- Gabinet Psychologa- Poradnia Zdrowia Psychicznego- 682

Są to numery wewnętrzne, w związku z tym połączenie należy zestawić dzwoniąc na nr tel. 15 872 46 11 i wybrać tonowo odpowiedni nr wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora.


Dodano:01.02.2013r.

Rzecznik Praw Pacjenta czuwa nad przestrzeganiem Praw Pacjenta na terenie naszej placówki.

Celem pracy Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie tych praw, które zostały określone w ustawie o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podejmuje on działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw naszych Pacjentów.

Funkcję Rzecznika Praw pacjenta w naszym szpitalu pełni Pielęgniarka Naczelna mgr Bożena Mróz.

Pozostaje ona do Waszej dyspozycji, pomoże wyjaśnić wątpliwości, również życzliwie wysłucha. tel. 15 8724611 wew.604