Home Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim" Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie
Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim" Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie PDF Drukuj

Janów Lubelski, dn. 29-10-2018

Umowa na informatyzację szpitala podpisana z wykonawcą!Informujemy,  że dnia 29 października 2018 roku  została podpisana umowa z Wykonawcą na  realizację projektu pn.  „ Wdrożenie e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim” na kwotę brutto 3 028 811,15 zł

Firmą realizującą rzeczowa realizację projektu  jest Konsorcjum:

- Simple S.A.  ( lider ) Al. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa

- Medinet Systemy Informatyczne  Sp. z o.o.   Ul. Oleska 121, 45-231 Opole


Wdrożenie projektu  podzielono na następujące etapy:

Etap

Zakres prac

Termin zakończenia etapu

I

Wykonanie instalacji sieci komputerowej

 Nie dłużej niż 28.11.2018

II

Dostawa sprzętu informatycznego i licencji systemowych i baz danych

 Nie dłużej niż 28.11.2018

III

Instalacja i wdrożenie systemów RIS/PACS i Teleradiologia

 Nie dłużej niż 13.12.2018

IV

Instalacja i wdrożenie systemów części medycznej

Nie później niż do 28.02.2019

V

Instalacja i wdrożenie systemów części administracyjnej

Nie później niż do 31.05.2019


Każdy etap realizacji projektu  poprzedzony będzie spotkaniem informacyjno –organizacyjnym celem zapoznania się z oprogramowaniem i organizacją prac wdrożeniowych.   

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy Zintegrowanego Systemu Informatycznego z niezbędnym sprzętem, obejmującego część szarą – administracyjną oraz część białą – medyczną z konfiguracją do obsługi części medycznej oraz administracyjnej, rozbudowa sieci teleinformatycznej, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wymaganego zgodnie z SIWZ wraz z oprogramowaniem systemowym.

Dostawę oprogramowania - Zintegrowany System Informatyczny wraz z niezbędnym sprzętem obejmuje: dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie wdrożenia oprogramowania wraz ze szkoleniami personelu, oraz serwisem i nadzorem autorskim nad dostarczonym oprogramowaniem, a także dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej: sprzęt komputerowy, serwery, instalowanie okablowania komputerowego, systemy informacji medycznej, pakiety oprogramowania antywirusowego, pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:

Lp.

Nazwa / rodzaj sprzętu

Ilość

 

1

Serwer domeny

1 szt.

2

Serwer systemów informatycznych i baz danych

2 szt.

3

Macierz dyskowa

1 szt.

4

Półka dyskowa macierzowa

1 szt.

5

Biblioteka taśmowa

1 szt.

6

Zestaw komputerowy

81 szt.

7

Przełącznik rdzeniowy / serwerowy

1 szt.

8

Drukarka sieciowa monochromatyczna z duplexem

60 szt.

9

Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, xero, drukarka) z duplexem

14 szt.

10

Tablet

11 szt.

11

Pielęgniarski terminal mobilny

11 szt.

12

Szafa RACK wraz z wyposażeniem na potrzeby serwerów

1 szt.

13

UPS 10 kVA

2 szt.

14

Infokiosk

1 szt.

15

Czytniki kodów kreskowych

12 szt.

16

System operacyjny w komputerach PC

33 szt.

Razem

233 szt

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

1

Ochrona sieci

1

2

Kopie bezpieczeństwa

1

3

Oprogramowanie serwerowe

1

4

Oprogramowanie części medycznej: (47 licencji )

1

- Izba Przyjęć (5 szt. Licencji)

- Oddział (1 szt. Licencji open)

- Pracownia Diagnostyczna (1 szt. Licencji open)

- Blok Operacyjny (5 szt. Licencji)

- Blok Porodowy (3 szt. Licencji)

- Rehabilitacja (5 szt. Licencji)

- Przychodnia (1 szt. Licencji open)

- Zlecenia medyczne (1 szt. Licencji open)

- Statystyki i analizy (1 szt. Licencji open)

- Kalkulacja kosztów leczenia (1 szt. Licencji open)

- Kontrakty i rozliczenia (5 szt. Licencji)

- RIS/PACS (1 szt. Licencji open);

- Teleradiologia (1 szt. Licencji open)

- Zakażenia szpitalne (1 szt. Licencji open)

- Apteka (5 szt. Licencji)

- Apteczka Oddziałowa (1 szt. Licencji open);

- Dystrybucja Leków (1 szt. Licencji open)

- Laboratorium (5 szt. Licencji)

- E-Portal (1 szt. licencji)

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

(1 szt. Licencji open)

- Aplikacja na tablety (1 szt. Licencji open)

5

Oprogramowanie części administracyjnej: (6 licencji)

1

- Finanse-Księgowość (1 szt. licencji)

- Personel (1 szt. licencji)

- Kasa (1 szt. licencji)

- Gospodarka Magazynowa (1 szt. licencji)

- Ewidencja Aparatury Medycznej (1 szt. licencji)

- Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) (1 szt. Licencji open)

WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ

1.

Wykonanie instalacji sieci komputerowej


Wszystkich uczestników  projektu – pracowników szpitala , prosimy o czynne włączenie się w rzeczową realizację  projektu  w poszczególnych  jego etapach wdrażania.

 Janów Lubelski, dn. 26-09-2018

Szanowni Państwo !


      W ramach projektu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór oferty w celu wyłonienia Wykonawcy projektu.

Dnia 19 września 2019 r zostały otwarte 2 ofert , obecnie trwa badanie i analiza złożonych ofert. Plakaty rozmieszczone na terenie szpitala informują, o celach i zakresie projektu realizowanego zgodnie z umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji projektu .
Janów Lubelski, dn. 08-08-2018

      Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 24 lipca 2018 roku Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt "Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim" Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17 Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020 . Projekt po ocenie merytorycznej uzyskał 100 % punktów.

      Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończenie przewiduje się na II kw. 2019 roku. Obecnie opracowano dokumentację przetargową i zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wartość projektu ogółem to 3 239 610,90 zł Kwota dofinansowania – 2 768 829,01 zł - tj 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny i koszty niekwalifikowane zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości – 454 576, 64 zł tj. 13,96%, pozostałe środki w wysokości 34 040,25 zł tj. 1,04% - pochodzą ze środków własnych SPZZOZ.

      Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego i sprzętu oraz urządzeń komputerowych łącznie 233 szt., a także instalacja sieci komputerowej w pomieszczeniach szpitala.

      Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w służbie zdrowia w powiecie janowskim. Cel szczegółowy projektu: - rozwój informatyzacji i wdrożenie w SPZZOZ w Janowie Lubelskim elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości w zakresie zdrowia, tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-powiadomienia, e-formularze, e-kontrahent, e-rozliczenia; - Zautomatyzowanie wewnętrznych procesów biznesowych SPZZOZ w Janowie Lubelskim związanych z: rejestracją i obsługą pacjentów, rozliczaniem i raportowaniem na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne z działalności operacyjnej/medycznej SPZZOZ oraz obiegiem dokumentacji medycznej i administracyjnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania podstrony projektu na której będziemy zamieszczać informacje związane z realizacją i postępem prac wdrożeniowych. Osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu Dyrekcja SPZZOZ w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania, pacjentów zaprasza do korzystania z usług medycznych Szpitala.